ثبت نام دوره

پودمان مقدماتی

کد : 29

استاد : اساتید مختلف و مطرح دانشگاهی

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

شروع : 1398/08/01

پایان : 1398/11/30

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

پودمان زیست

کد : 31

استاد : اساتید مختلف و مطرح دانشگاهی

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

شروع : 1398/08/01

پایان : 1398/11/30

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)