ثبت نام دوره

پودمان زیست

کد : 31

استاد : اساتید مختلف و مطرح دانشگاهی

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

شروع : 1398/08/01

پایان : 1398/12/29

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

ساحت اجتماعی 1

کد : 32

استاد : اساتید مختلف و مطرح دانشگاهی

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1398/12/01

پایان : 1399/05/31

نوع دوره : حضوری

ساحت اجتماعی 2

کد : 33

استاد : اساتید مختلف و مطرح دانشگاهی

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1398/12/01

پایان : 1399/05/31

نوع دوره : حضوری

تمرین معلمی

کد : 34

استاد : اساتید مختلف و مطرح دانشگاهی

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1398/12/01

پایان : 1399/05/31

نوع دوره : حضوری

نویسندگی خلاق

کد : 35

استاد : اساتید مختلف و مطرح دانشگاهی

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1398/12/01

پایان : 1399/05/31

نوع دوره : حضوری