ثبت نام دوره

پودمان مقدماتی

شروع 1398/08/01

پایان 1398/11/30

نوع دوره حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

مبلغ نهایی 1,500,000 ريال

شروع: 1398/08/01

پایان: 1398/11/30

مهلت ثبت نام : 1398/11/30

مبلغ قبل از تخفیف : 1,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

ظرفیت کل: 50

ظرفیت باقیمانده: 44

سطح دوره:

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

دسته بندی: مدرسه مطالعاتی فارا

کد : 29

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :